Person Image

  Education

  • ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์, สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 3 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 สำรวจการใช้อุปกรณ์ไถจอบหมุนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้เส้นใยธรรมชาติในประเทศไทยสำหรับโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 พัฒนาเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต้นแบบสำหรับรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเน้นการทดลองในแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 วิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจานชนิดใช้กำลังขับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0