โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 4 12 0 0
2018 บทบาทของ small molecules ในการยับยั้งระบบ type III secretion ของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2017 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 (ไม่จัดสรร) การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 โรคระบาดและการจัดการโรคของถั่วเหลืองระหว่างปี 2556-2558 และยีนที่ควบคุมการก่อโรครุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2010 ไม่จัดสรร-การศึกษาโรคสำคัญของมันสำปะหลังและการพัฒนาวิธีการควบคุมโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีให้น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์จาก Bacillus subtilis สายพันธุ์ OK1101 เพื่อกำจัดข้าววัชพืชในนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย Funfamental Fund; FF มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 2 20 0 0
2022 การเสริมสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้าเกษตรอินทรีย์ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2021 นวัตกรรมจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชในรูปแบบชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พีจีพีอาร์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต การควบคุมและชักนำภูมิต้านทานโรคสำคัญในอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 บทบาทของ small molecules ในการยับยั้งระบบ type III secretion ของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาการระบาดและการถ่ายทอดโรคของแบคทีเรียในข้าวโพดและการจัดการโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 โรคระบาดและการจัดการโรคของถั่วเหลืองระหว่างปี 2556-2558 และยีนที่ควบคุมการก่อโรครุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2013 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2012 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
2011 การวินิจฉัยและการจัดการโรคของหญ้าสนามกอล์ฟ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และบริษัทโปรคอรป จำกัด 0 0 0 0
2010 การจัดการโรคและแมลงเพื่อผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรค และแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 8 10 0 0
2017 การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
2016 ระบบการผลิตพืชเชิงนิเวศโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการจัดการโรคพืชอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
2015 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
2013 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2012 โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ กระทรวงยุติธรรม 0 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชในระบบการผลิตผักอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ โครงการกำลังใจ กรมราชทัณฑ์ (โครงการพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2010 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูเทค โพรดิวส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2010 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ไทยส่งเสริมการเจริญเติบโตและชักนำภูมิต้านทานโรคข้าวโพดด้วยวิธีเคลือบเมล็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2008 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคและกลไกที่เกี่ยวข้องโรคขอบใบแห้งและใบขีดโปร่งแสงของข้าวและโรคสำคัญของถั่วเหลืองฝักสด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2007 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0