Person Image

  Education

  • B.S. (Chemistry, 2nd Class Honors), King Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi , ไทย, 2536
  • M.S. (Polymer Science), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, ไทย, 2540
  • Ph.D. (Polymer Science), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 17 5 0 0
  2023 เมมเบรนเชิงประกอบจากไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบเงินนาโนสำหรับย่อยสลายสาร กำจัดแมลงคาร์บาริลในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางนาโนซิลเวอร์สำหรับวัสดุเชิงประกอบล้ำสมัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2023 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบเงินนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มและเมมเบรน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การศึกษาสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของฟิล์มพอลิ(แลคติก แอซิด) ผสมไททาเนียม ไดออกไซด์เคลือบเงินนาโน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2023 การพัฒนายางล้อรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้หน้ายางและแก้มยางจากวัสดุเหลือใช้และสารทดแทนจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2010 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2006 วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอร์ซุปปร้าโมเลกุลชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็นวัสดุสกัดไอออน : การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างในระดับโมเลกุลบนพื้นฐานของพันธะไฮโดรเจนที่เกิดในโมเลกุลของเบนซอกซาซีนไดเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 36 11 4 0
  2020 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 2 0 1 0
  2020 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากเส้นพลาสติกชีวภาพเชิงประกอบโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การสร้างมูลค่าขยะพลาสติกด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การเตรียมเส้นใยแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดและผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ความละเอียดสูงที่ผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 1 0
  2018 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและการต้านเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางธรรมชาติและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์โดยกระบวนการเคลือบแบบสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2017 การเตรียมสารแม่เหล็กที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งเชิงแสงที่สามารถเก็บคืนได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับการสลายสีย้อมในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบการเคลือบนาโนซิลเวอร์แบบวิวิธพันธุ์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสารเติมแต่งต้านเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2016 การเพิ่มสมบัติการเปล่งแสงของแมกนีเซียมอะลูมิเนตที่เตรียมจากการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนโดยการเจือโลหะไอออน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เคลือบนาโนซิลเวอร์เป็นสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการเคลือบแบบวิวิธพันธุ์เพื่อผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์หลากรูปแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่แยกได้ด้วยแม่เหล็กของวัสดุเชิงประกอบ Ba1-xLaxFe12O19/SiO2/Nano-TiO2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การเตรียมวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกจากพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตและแบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Rh/CeO2 ด้วยไมโครเวฟและนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2013 การเตรียมผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ที่มีความละเอียดสูงผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล สำหรับแผ่นฟิล์มแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากวัสดุไฮบริดของพอลิแล็กติกแอซิดและผงไคโตซานเคลือบเงินนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 การเตรียมซิลเวอร์ขนาดนาโนบนตัวพยุงของแข็งด้วยวิธีทางเคมีเพื่อศึกษาการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติกแอซิดและไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติกแอซิดและอนุพันธ์ไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลของการเจือไอออนโลหะต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของ LaFeO3 ที่เตรียมได้จากการสลายตัวของสารเชิงซ้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2011 การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเตรียมผงซีเรียที่เจือด้วยโลหะชามาเรียมเพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การดัดแปรโครงสร้างของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันเพื่อใช้เป็นพอลิเมอร์เมทริกซ์ในวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และเขม่าดำสำหรับวัสดุตัวรับรู้กลิ่น หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 0 1 0 0
  2009 การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2009 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอร์ซุปปร้าโมเลกุลชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็นวัสดุสกัดไอออน : การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างในระดับโมเลกุลบนพื้นฐานของพันธะไฮโดรเจนที่เกิดในโมเลกุลของเบนซอกซาซีนไดเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 23 15 8 0
  2019 ต้นแบบแผ่นพื้นยางไฮบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 3 1 0
  2018 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2017 กาาพัฒนาวัสดุเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 3 0
  2016 ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 2 2 0
  2013 การพัฒนาวัสดุไฮบริดชนิดใหม่ที่มีสมบัติเด่นสามประการจากพอลิแลกติกแอซิดและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์:สมบัติเชิงกล สมบัติด้านเชื้อแบคทีเรียและสมบัตินำไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2013 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2012 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอัตรกิริยาแบบอ่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 6 1 1 0
  2011 การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2010 การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LP-PE)เพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับพลาสติก หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท (มหาขน) จำกัด 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอันตรกิริยาแบบอ่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2009 งานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างของ Brominated LP-Wax โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 0 0 1 0
  2009 การเตรียมพอลิแอซิคสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2009 การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด 0 0 0 0
  2009 งานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์ PLLA น้ำหนักโมเลกุลสูงผ่านกลไกปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวงของแลคไทด์ในระดับ Lab-scale ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่อันตรกิริยาแบบอ่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การเตรียมพอลิแลกติกแอซิดสเตอริโอคอมเพลกซ์ชีทเพื่อใช้เป็นพลาสติกทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2005 การพัฒนาวัสดุนาโนด้วยกลไกซุปปร้าโมเลกุลของอนุพันธุ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์ : การออกแบบโมเลกุล และกระบวนการสังเคราะห์บนพื้นฐานความเข้าใจของเครือข่ายพันธุ์ไฮโดรเจนของเบนซอกซาซีนไพเมอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2004 โครงสร้างซุปปร้าโมเลกุลของสารที่พัฒนาจากเบนซอกซาซีนไดเมอร์: จากการออกแบบโมเลกุลสู่สมบัติการตอบสนองของโมเลกุลด้วยช่องว่างระดับนาโน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0