โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 2 0 0
2022 การศึกษาความชุกของการเกิดโรค Trapped Neutrophil Syndrome ในสุนัขโดยการตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน vacuolar protein sorting 13 homolog B ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัย 0 0 0 0
2008 การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา เคอร์สเนอรี่ ผู้ร่วมวิจัย สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา บอร์คปิเตอร์เซไน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 2 0 0
2013 สภาวะความชุกของโรคฉี่หนูในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 การตรวจสอบยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ L. interrogans ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา เคอร์สเนอรี่ ผู้ร่วมวิจัย สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
2008 การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา บอร์คปิเตอร์เซไน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบและจำแนกเชื้อเลปโตสไปราโดยใช้ยีนของกลุ่มโปรตีนที่มีส่วน Leucine-rich repeat ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2006 ผลของการเป็นแหล่งรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมต่อคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ์การเป็นโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การปรับสูตรอาหารโคนมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ยับยั้งการเป็นแหล่งรังโรคของจุลชีพ Leptospira ในโคนมระยะใกล้คลอด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 2 0 0
2010 การตรวจและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์ ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก. พื้นฐาน-อุตสาหกรรม / ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม) 0 1 0 0
2010 การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม) 0 0 0 0
2009 การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2009 การวิเคราะห์ยีนที่สร้างโปรตีนซึ่งมีส่วน Luecine-Rich Repeat ในเชื้อก่อโรคเลปโตสไปโรซิสสายพันธุ์ Leptospira borgpetersenii ในระดับโมเลกุล ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสาขาพันธุวิศวกรรม (บว.มก.) 2 1 0 0
2009 การสร้างและการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมของไลโปโปรตีนและโปรตีนของเชื้อเลปโตสไปราเพื่อศึกษาโอกาสเป็นวัคซีนหน่วยย่อยในการป้องกันโรคเลปโตสไปรา ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2009 การค้นหาอิพิโทป์ร่วมบนยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปราต่างซีโรวาร์ ในกลุ่ม L. interrogans และ L. noguchii ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0