Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2539
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยง (Risk Based Maintenance) ของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 11 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อระบบจำหน่าย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การประเมินสภาพกับดักเสิร์จในสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 การประเมินสภาพสายเคเบิลใต้ดินเพื่อการบริหารสินทรัพย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ศักยภาพในการลดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response ในภาคที่อยู่อาศัย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การศึกษาลักษณะสมบัติการเกิดความผิดพร่องและผลกระทบที่มีต่อสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 กิโลโวลต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การเลือกขนาดฟิวส์ลิงค์และจุดติดตั้งดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ที่เหมาะสมสำหรับระบบจำหน่าย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
  2010 การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
  2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2008 การประเมินความเสี่ยงของความเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าเมื่อติดตั้งกับดักฟ้าผ่าป้องกันสายเคเบิ้ลใต้ดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 4 16 0 0
  2019 การศึกษาและพยากรณ์ Prosumer หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 1 0 0
  2019 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยงของหม้อแปลงกำลัง หัวหน้าโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2019 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยระบบหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน PTTGC#4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2015 โครงการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2014 โครงการวิเคราะห์และจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2013 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 5 0 0
  2012 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 ศึกษาการจัดการการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในภาคขนส่งทางบก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่ายเหนือดินด้วยเทคนิค optimization หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 6 0 0