Person Image

  Education

  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2014 ผลกระทบของความไว้วางใจ ความสามารถเชิงนวัตกรรมในองค์การ และการบูรณาการในโซ่อุปทานต่อสมรรถนะโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 1 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การบริหารจัดการธุรกิจนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยของผู้นำเข้าสินค้าเกษตรสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0