Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Human Resource Development), Burapha University , ไทย, 2554
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • บธ.ม. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2541
  • บธ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2537

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 7 8 0 0
2021 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความสามารถทางนวัตกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ประสิทธิภาพทางด้านนวัตกรรม ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 นวัตกรรมในทรัพยากรบุคคล ความสามารถทางนวัตกรรม ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (การขายส่งและการขายปลีก) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 ผลของความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การและหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่ทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานในภาคการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 มุมมองหลากมิติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของ SME ในภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมวิธี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา 0 0 0 0
2015 การเสนอขายแรงงานของแรงงานต่างด้าวและการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ SME ในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา 1 0 0 0
2015 การจัดการแรงงานต่างด้าวสำหรับ SME ภาคการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา 0 1 0 0
2011 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 1 0 0
2010 The effects of women in management on firm performance in Thai companies: a data panel study หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2009 การศึกษาแบบแผน ผลกระทบการบริโภค และบทบาทของสังคมในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
2009 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านจริยธรรมในการทำงานของนิสิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมในการทำงาน และบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
2008 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2004 คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 3 0 0
2019 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2562 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2018 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2561 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2016 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2559 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2016 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2560 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2015 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2558 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2015 การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 0 0 0
2015 โครงการการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEsเฉพาะเรื่องในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2014 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2014 โครงการสำรวจทัศนคติและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายไตรมาส ปี 2556 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
2013 ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะ (สสส.) 0 3 0 0
2011 การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2011 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส (SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI) หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0