โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 3 0 0
2018 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของโคบอลต์ซัลไฟด์สำหรับกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงของสีย้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 3 0 0
2013 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0