โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมชุดสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิต่ำสำหรับธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารแช่แข็งรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน EEC ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0
2022 ศักยภาพการบำบัดน้ำเสียจากอาคารและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ดินในแนวนอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 0 0 0
2023 ศักยภาพการบำบัดน้ำเสียจากหอพักนิสิตและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ดินในแนวนอน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
2022 การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือโดยเทคนิค FTIR ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2015 โครงการการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษา "สภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อครัวเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)" ผู้ร่วมวิจัย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0