โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2017 การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0