Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2018 การเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและปริมาณโลหะหนักในสารสกัดใบกัญชาเพื่อการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 สารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 11 2 0 0
  2021 การพัฒนาสูตรสำเร็จชีวภัณฑ์เชื้อเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแบคทีเรียและแอคติโนแบคทีเรียมีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2019 ประสิทธิภาพของเชื้อเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทเพื่อส่งเสริมการเจริญและควบคุมเชื้อสาเหตุโรคในทุเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 ประสิทธิภาพของเชื้อเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทเพื่อส่งเสริมการเจริญและควบคุมเชื้อสาเหตุโรคในทุเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
  2018 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินตะกอนป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนสมทบเพื่อเสริสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
  2018 ความหลากหลายทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากทะเลที่แยกจากดินตะกอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินตะกอนป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 ผลของน้ำมันหอมระเหยจากกระวานและเทพธาโรต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของยีนต้านอนุมูลอิสระในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2016 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดตับเต่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดตับเต่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การศึกษาผลเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรมในการใช้เครื่องแสดงและอุ่นข้าวหลาม ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1 0 0 0
  2012 ความหลากชนิดและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 1 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21: การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องตามความเปลี่ยนแปลงทางการศึกาาในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาฤทธิ์ของสารหลั่งจากเชื้อแอคติโนมัยสีทในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้ร่วมวิจัย คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2014 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดมะขามป้อมชนิดระเหิดแห้งและระเหยแห้ง ผู้ร่วมวิจัย คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2013 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2013 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างอัลคาไลน์โปรตีเอสจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0