Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • MSc. (Tropical Medicine; Environmental Toxicology), Faculty of Tropical Medicine, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2545
  • Ph.D. (Veterinary Public Health ), The University of Tokyo , JAPAN, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 6 1 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2007 การศึกษาเชิงพรรณาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข่หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและระดับโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำนมแพะ และสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 14 6 3 0
  2022 การศึกษาการทำงานของฮอร์โมนเลปตินและเอนไซม์กำจัดสารพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับน้ำมันจระเข้ หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2021 การศึกษาการปนเปื้อนของปรอท สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียมในไข่และเลือดเป็ดในฟาร์มเป็ดไข่ขนาดใหญ่และฟาร์มเป็ดไข่ไล่ทุ่งจากพื้นที่ในเขตเหมืองแร่และเขตพื้นที่ปกติ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2018 การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2 2 0
  2017 การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome P450 และ GST activity จากตับจระเข้และเปรียบเทียบกับตับสุกรและไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข้โดยการกินในหนูแรท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2017 ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) จากกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ 2 3 0 0
  2014 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารฆ่าแมลงและสารพิษจากเชื้อราในอาหารด้วยเครื่อง GC/MS หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ KU-AHA ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย SRU 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 22 12 0 0
  2019 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ผู้ร่วมวิจัย Companion Approach for Cross-sectoral collaboration in health risks management in SEA (ComAcross) 3 0 0 0
  2017 การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณืศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Kurita Water and Environment Foundation 6 4 0 0
  2015 สัตวแพทยสาธารณสุขกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตเป็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 5 0 0
  2011 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2010 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับโลหะหนัก (zinc และ copper) และปริมาณของเชื้อ E.coli และ Salmonella sp. ในน้ำเสียและดินที่ได้จากฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2007 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.Coli และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะหนัก Zinc, Copper, Cadmium และ Mercury ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0