Person Image

  Education

  • กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร), ไทย
  • ศศ.บ. พัฒนาชุมชน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มหาสารคาม), ไทย
  • กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของวัยเด็กตอนต้นที่มีต่อสื่อกระตุ้นการรับรู้ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร” หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาแบบวัดพัฒนาการสำหรับวัยเด็กตอนต้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาบุคคลากร คณะสังคมศาสคีตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและประเมินผลหลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554) ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาบุคคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0