Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 6 4 0
  2022 การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 0 0
  2019 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับครู ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กับการวิจัยก้าวใหม่ของการเป็นสอนแห่งศตวรรษที่ 21 0 0 0 0
  2018 ความคิดเห็นต่อวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 4 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2014 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยทักษะกระบวนการคิดของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ผลการศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่พบจริงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0