Person Image

  Education

  • DOCTORAL DEGREE of Information and Communication Engineering, The University of Tokyo, JAPAN, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 8 0 0
  2015 การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวนสำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การหาค่าคงตัวเฉพาะและปรับตั้งกล้องสเตอริโอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2008 การแบ่งภาพด้วยกล้องสเตอริโออย่างอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 7 11 1 0
  2018 การศึกษาขั้นต้นต่อระบบตรวจสอบด้วยวิทัศน์ R-Vision หัวหน้าโครงการ Ryowa Co., Ltd. 0 1 0 0
  2017 การปรับเทียบภายในและภายนอกของกล้อง Kinects เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลสามมิติของร่างกายผู้ป่วย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การปรับภาพวิดีโอให้เสถียรสำหรับกล้องบนอากาศยานขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 0 1 1 0
  2015 การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม Direct Linear Transform หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2015 ระบบประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้โดยใช้เทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของ Kinect เซนเซอร์ราคาไม่แพง หัวหน้าโครงการ AUN/SEED-Net 1 2 0 0
  2015 การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวน สำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2014 การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Microsoft Kinect หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 2 0 0 0
  2013 ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1 2 0 0
  2012 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟและควันด้วยกล้องวงจรปิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2012 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟ และควันด้วยกล้องวงจรปิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2009 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟด้วยกล้องวงจรปิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0