Person Image

  Education

  • วท.ม. (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 0 0 0
  2020 การตรวจสอบความเป็นพิษของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ย Macuna pruriens ในหนูขาวสายพันธุ์ Wistar หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การประเมินความเป็นพิษของพาราควอทต่อโลหิตวิทยาและการเกิดไมโครนิวเคลียสในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชจากเชื้อรา Myrothecium roridum ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทต่อการพัฒนาของเอมบริโอของปลาดุกบิ๊กอุย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 สารก่อภูมิแพ้ในมูลสัตว์บางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 ความเป็นพิษของสารสกัดพืชบางชนิดในหนูขาวเพศผู้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0