Person Image

  Education

  • B.Eng. (Civil Engineering), Thammasart University, ไทย, 2539
  • M.Eng (Civil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2541
  • Ph.D. (Civil Engineering), Tohoku University, ญี่ปุ่น, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การศึกษาดำเนินการและการบริการของการขนส่งสาธารณะขนาดเล็กและการขนส่งกึ่งสาธารณะเพื่อยกระดับการเข้าถึงสถานีรถไฟ หัวหน้าโครงการ Asian Transportation Research Society (ATRANS) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 14 0 0
  2020 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000) 0 2 0 0
  2019 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000 บาท) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 4 0 0
  2015 การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบขนส่งที่มีต่อการพัฒนาเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 6 0 0
  2015 การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบขนส่งที่มีต่อการพัฒนาเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 ระบบการขนส่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 19 22 0 0
  2023 Safety Perception of Rail Passengers Using Motorcycle Taxi as Station Access/Egress หัวหน้าโครงการ Asian Transportation Research Society (ATRANS) 0 0 0 0
  2022 Intention of Activity-From-Home and Travel after the COVID pandemic หัวหน้าโครงการ Asian Transportation Research Society 1 1 0 0
  2021 Fare Elasticity of Urban Railway Passengers in Bangkok หัวหน้าโครงการ Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI) 1 0 0 0
  2020 Walkability Perception around Urban Railway Stations หัวหน้าโครงการ ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 0 1 0 0
  2020 IMPACT OF TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT ON ACCESSIBILITY AND SUSTAINABILITY IN DEVELOPING CITIES: CASE STUDIES FROM SOUTHEAST ASIA หัวหน้าโครงการ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) 0 1 0 0
  2018 The Project of Smart Transport Strategy for Thailand 4.0 หัวหน้าโครงการ Japan International Cooperation Agency (JICA) 10 2 0 0
  2017 โครงการศึกษา เพื่อจัดทำมาตรฐานสนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 6 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 1 0 0
  2017 โครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2016 โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 1 0 0
  2016 Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand(ADAP-T) ST2-Urban 2 หัวหน้าโครงการ The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 1 0 0
  2016 Land development and land readjustment for Transit Oriented Development หัวหน้าโครงการ Nihon University 2 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรภายหลังเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนนทบุรี 1 หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษามาตรการการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกหนังสือรับรองการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง และสถานที่ศึกษาที่รับมอบอำนาจการอบรมจาก กรมการขนส่งทางบก หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2014 แนวทางการออกแบบและการลงทุนระบบขนส่งและคมนาคมในการจัดทำผังแม่บทพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่านLEED ND) หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การออกแบบระบบขนส่งเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในเมืองขอนแก่น หัวหน้าโครงการ National Institute of Environmental Studies, Japan (through Nihon University) 0 2 0 0
  2013 โครงการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางหลวง 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและจัดทำแผนการพัฒนาถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 0 0 0
  2012 การประเมินนโยบายด้านการขนส่งที่นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในเอเชีย หัวหน้าโครงการ National Institute of Environmental Studies, Japan (through Nihon University) 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเพื่อประเมินวิธี MRV: กรณีศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยการก่อสร้างระบบรถไฟขนส่งมวลชน หัวหน้าโครงการ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 0 0 0 0
  2012 นโยบายที่จอดรถเพื่อส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ National Institute of Environmental Studies, Japan (through Nihon University) 0 0 0 0
  2012 การศึกษารูปแบบการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หัวหน้าโครงการ National Institute of Environmental Studies, Japan (through Nihon University) 0 0 0 0
  2011 แบบจำลองการเลือกที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง หัวหน้าโครงการ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 0 0 0 0
  2011 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเมืองที่เดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นหลักในเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ The Korean Transport Institute 0 0 0 0
  2010 การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์ ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 1 5 0 0
  2010 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
  2009 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งในกรุงเทพ หัวหน้าโครงการ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 3 2 0 0
  2007 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งและการพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สมาคมวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 1 2 0 0
  2005 การพัฒนาแบบจำลองด้านการพัฒนาเมืองและการขนส่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0