Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2006 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0 2 0 0