Person Image

  Education

  • ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2536
  • ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาต้นแบบสถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนตำบลอุดมทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยป่าไม้ ภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 3 3 0 0
  2019 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 2 0 0
  2017 การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากแผ่นอัดประสานกากขี้แป้งและผงไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 3 1 0
  2020 การพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าระดับชุมชนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันปลวก ผู้ร่วมวิจัย Nice Corporation Japan 0 0 0 0
  2017 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในรูปแบบของงานหัตถกรรมที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากข้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสินค้าปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้เส้นใยกัญชงทดแทนใยแก้วเส้นสั้นเสริมแรงบริเวณชั้นเสริมกำลังของหลังคายางมะตอย ผู้ร่วมวิจัย โรงงานยาสูบ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp 0 0 0 0
  2017 โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันปลวก ผู้ร่วมวิจัย Nice Corporation Japan 0 0 0 0
  2016 การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายในชุมชน จากแผ่นอัดประสานฟางข้าว และขี้โฟม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 3 1 0
  2011 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อเตย หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลักและถาวัลย์ประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0