Person Image

  Education

  • ปรด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2563
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 คุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฎในระบบโซตัสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 1 0 0
  2022 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของการจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ มก.ฉกส. 1 0 0 0
  2020 ความสามารถในการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยผ่านแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ประสิทธิภาพการเติมเต็มตลาด และความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 2 0 0
  2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2012 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2011 การประเมินผลโครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่ SMEs (Machine Fund) ปี 2550 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความพร้อมความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการส่งออก กรณีศึกษาข้าวฮางบ้านนาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0