Person Image

Administration

Education

  • บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2556
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(SMEs)มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2546
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 3 0 0
2019 แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 สังคมและวัฒนธรรม: การทบทวนบทบาททางเลือกด้านการศึกษาและอาชีพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การสำรวจวิเคราะห์ความต้องการด้านงานวิจัยของตลาดในภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
2015 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2014 กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการที่มีผลต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2014 อิทธิพลภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2013 การปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 2 0 0
2011 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเกษตรกร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2011 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 2 0 0
2018 การทบทวนความผิดปกติของเนื้องอกและความสำคัญของการวิจัยสำหรับกลยุทธ์การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ St. George's University, Grenada, West Indies. 0 0 0 0
2018 ผลกระทบของโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ St. George's University, Grenada, West Indies. 0 0 0 0
2014 การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2012 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0