Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2542
  • วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2552
  • ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2016 ระบบให้น้ำอัจฉริยะ เพื่อประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 5 0 0
  2022 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนโดย หนอนแมลงวันลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2022 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเพื่อผลิตไข่ไก่มูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยทางกายภาพต่อการขยายพันธุ์ของหนอนแมลงวันลาย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2017 การเตรียมและสมบัติของท่อนาโนไททาเนียที่ถูกเจือปนด้วยทองแดงและเหล็ก ด้วยวิธีแอโนไดเซซัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 ผลของการเตรียมและโครงสร้างขนาดเล็กของท่อนาโนไททาเนีย ที่ถูกเติมด้วยโลหะเงิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 2 0 0
  2012 แบบจำลองสำหรับทำนายลักษณะดิน โดยใช้สภาพต้านทานทางไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ในการจัดการขยะอินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2020 โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการคววบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 1 0 0
  2019 โครงการศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณแผ่นดิน 0 1 0 0