Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Thailand, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สำหรับรูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร โดยใช้การแปลง G_(alpha) ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรโดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยที่หลากหลาย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณวิทยาเขต) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์จังหวัดสกลคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2017 การประเมินสถานภาพทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำอิงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำยมตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2014 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) - กรมทางหลวง 0 0 0 0