โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2020 การเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรโดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยที่หลากหลาย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณวิทยาเขต) 0 0 0 0
2014 การศึกษาลักษณะน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์จังหวัดสกลคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2017 การประเมินสถานภาพทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำอิงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำยมตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 หัวหน้าโครงการ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) - กรมทางหลวง 0 0 0 0