โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการที่มีผลต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดสนุก หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ (ปีงบประมาณ 2557) หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2013 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบริษัทกิจการร่มค้า ไทย-ลาว หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตรืและวิทยาการจัดการ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0