Person Image

  Education

  • MA (Social Development), University of East Anglia, อังกฤษ
  • Ph.D. (Gender and Development Studies), Asian Institute of Technology,, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 2 0 0
  2019 คิดเช่นเกาะกลาง: ต้นแบบการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายนอกชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 พื้นที่ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ AEC: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผัสสะต่อสถานที่และความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งของอำนาจของ แรงงานหญิงชาวเมียนมาในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ทุนข้ามชาติต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินภาคเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเกษตรกรและชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 5 0 0
  2020 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการทำเกษตรกรรมและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในภาคเหนือของไทย (ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน) ผู้ประสานงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, โครงการ Future Health SEA (ANR, The French National Research Agency), Management of Emerging Risks in SEA (GEASE) 0 0 0 0
  2019 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
  2016 การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2009 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร ผู้ร่วมวิจัย EU 7th Framework Programme (FP7) 2 0 0 0