Person Image

  Education

  • วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลับอุบลราชธานี, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 คุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อการสัมผัสสารตะกั่วจากการบริโภคสัตว์น้ำหนองหารจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 1 0 0
  2023 ประสิทธิผลของการบอกกล่าวการประเมินความปลอดภัยที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในชุมชน: การวิจัยกึ่งทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน (Ozone) และการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซี (UV-C) ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย 1 0 0 0
  2017 การสุขาภิบาลน้ำดื่มภายในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปเนื้อโคแดดเดียว ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยการพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0