Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2541
  • วท.ม. (เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 7 1 2 0
2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2019 การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 2 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 6 9 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเทศในการประกอบอาหารจากสมุนไพรว่านสาวหลง หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2019 ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่นในป่าครอบครัว จังหวัดสกลนครต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 ไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยไพล เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอางประเภทขัดผิว หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การสกัดน้ำมันหอมระเหยและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรใบบัวบกสายพันธุ์บ้านดอนแดง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 0 0
2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
2016 การปรับปรุงคุณภาพดินสกลนคร ด้วยฟอสโฟยิปซัม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกข้าว หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2015 การดูดซับรีซอร์ซินอลในน้ำทิ้งยาย้อมผมโดยใช้ ซีโอไลต์ Y หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 การกำจัดพาราฟีนิลีนไดเอมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผม ด้วยซีโอไลต์ Y และซีโอไลต์ที่ดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว HDTMA หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2014 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปนเปื้อน ในน้ำ ด้วยซีโอไลต์ Y หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0