Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 6 0 0
  2019 แบบจำลองรายตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในประชากรสุนัขที่แตกต่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในน้ำนมจากถังน้ำนมรวม ภายใต้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) หัวหน้าโครงการ กองทุนย่อยฮูเว่ฟาร์ม่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัจจัยการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2558 หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา(ทุน ทวพ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยทุนวิจัยสำหับพัฒนาบัณฑิตศึกษา(ทุน ทวพ.) 0 1 0 0
  2015 ความชุกและรูปแบบการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาเชื้อ E. coli สายพันธุ์ก่อโรคและความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่แยกจากอุจจาระสุนัขที่ไม่แสดงอาการและแสดงอาการท้องสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 พลาสมิดดิ้อยาคลิโนโลนในแบคทีเรียที่แยกได้จากสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศกลุ่มอาเซียน 0 2 0 0
  2013 รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่ หัวหน้าโครงการ กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 เครือข่ายแบบเบย์เซียนของโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคกระบือในจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรสัตว์ปีกในเขตกันชนของระบบคอมพาร์ทเมนต์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 2 0 0
  2018 เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคและสุกรในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 การศึกษาประสิทธิภาพของ ZnO nanoparticle ต่อการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค หัวหน้าโครงการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการ “ประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีก” ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2016 การดื้อยาโคลิสตินด้วยพลาสมิดจากตัวอย่างในฟาร์มสุกรและเนื้อหมู ผู้ร่วมวิจัย U.S. Agency for International Development 2 2 0 0
  2016 การดื้อยาต้านจุลชีพในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0