Person Image

  Education

  • ปร.ด.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 1 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การสำรวจความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูของนิสิตครูตามมาตรฐานคุรุสภา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในวิชาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในรายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2010 การติดตามและประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี 0 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0