Person Image

  Education

  • Ph.D. (Freshwater Biology), Liverpool University , UNITED KINGDOM
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • วท.บ. ( การจัดการประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 บทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อความมั่นคงทางด้านน้ำสำหรับลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย Sumernet 4 All, Swedish Government 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 9 2 0 0
  2022 การประเมินความยั่งยืนโดยตลอดวัฎจักรชีวิต และ การยกระดับสู่มาตรฐานการปลูกข้าวยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การเกิดสารไซยาโนทอกซินจากการเกิดยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืดและแนวทางในการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดที่เกิดยูโทรฟิเคชันเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การสะสมทางชีวภาพและการเพิ่มขึ้นของตะกั่วในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสัตว์หน้าดินต่อปริมาณตะกั่วในห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การแพร่กระจายและผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการรุกรานของปลากดเกราะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การรุกรานของปลาหมอสียักษ์ (Cichla monoculus) ในแหล่งน้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ผลกระทบของกุ้งเครฟิชต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2014 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ สมบัติดิน และทรัพยากรชีวภาพระหว่างพื้นที่สวนป่าโกงกางและพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 ผลกระทบทางชีววิทยาของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่มีต่อหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย (Pila spp.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 ปริมาณและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นสกุล Hypostomus ในแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีและผลกระทบทางชีววิทยาต่อปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 15 13 0 0
  2019 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดทีพื้นที่ชุมน้ำแหลมผักเบี้ย หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2019 อิทธิพลของสารชีวพิษของแพลงก์ตอนพืชต่อการตายของปลานิลในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 1 0 0
  2018 ระบบประเมินความเสี่ยงข้ามพรมแดนของปลาต่างถิ่น กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่น้ำเพริล ในจังหวัดกวงดอง และลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Pearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, People’s Republic of China 1 0 0 0
  2017 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พื้นที่ชุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2014 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2013 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 4 0 0
  2013 การประเมินผลกระทบทางชีวภาพของปลา Jade perch (Scortum barcoo) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์จำกัด มหาชน 0 1 0 0
  2012 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0 0 0
  2010 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2009 ปริมาณและการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ปลาต่างถิ่นสกุล Hypostomus ในแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีและผลกระทบทางชีววิทยาต่อปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) หัวหน้าโครงการ Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 2 0 0
  2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0