โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 0 0 0
2018 การศึกษาโครงสร้างพีชคณิตของ Gamma-Boolean semirings หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับการสลับที่ของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาเศษส่วนต่อเนื่องบน Rational Torsion หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การศึกษาอนุพันธ์บนกึ่งริงบูลีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2017 การศึกษาโครงสร้าง fuzzy PKU- algebras ผู้ร่วมวิจัย Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 1 0 0 0