โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 10 9 0 0
2017 การใช้สังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายในการประเมินสุขภาพสวนป่าบริเวณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การเลี้ยงแมลงมันเพื่อสร้างรายได้บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของความถี่ไฟต่อพลวัตรและความหลากหลายของแมลงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2012 ผลกระทบของความถี่ไฟต่อพลวัตรและความหลากหลายของแมลงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การเกิดชนิดใหม่และลักษณะวิวัฒนาการของพืชเฉพาะถิ่นของเขาหินปูน: กรณีศึกษาในสกุลแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางชีวภาพในป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ ACIAR-University of the Sunshine Coast, Australia 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 33 13 0 0
2019 ผลประโยชน์ร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 4 1 0 0
2019 ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติต่อการลดประชากรของแมลงศัตรูกินใบสักในสวนป่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2019 การเจริญเติบโตและพฤติกรรมของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการวางแผนการป้องกันและกำจัดตลอดระยะรอบตัดฟันสัก 30 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การใช้สังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายในการประเมินสุขภาพสวนป่าบริเวณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2018 การเลี้ยงแมลงมันเพื่อสร้างรายได้บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
2015 ลักษณะการเกิดชนิดใหม่ (Speciation) ของพรรณไม้ในสกุลโมก (Wrightia R. Br.) ในพื้นที่เขาหินปูนของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ผลกระทบของความถี่ไฟต่อพลวัตและความหลากหลายของแมลงผิวดินในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
2013 การเกิดชนิดใหม่และลักษณะวิวัฒนาการของพืชเฉพาะถิ่นของเขาหินปูน: กรณีศึกษาในสกุลแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและการกระจายของพืชอาหารที่มีผลต่อความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 0 2 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2008 ผลของแมลงต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และการเติบโตของไม้กฤษณา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2006 ความหลากชนิดและการกระจายของผึ้งป่า (Apoidea) บริเวณพื้นที่แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 8 2 0 0
2020 การพัฒนาระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมดคันไฟ หัวหน้าโครงการ APQA of Korea government 2 0 0 0
2019 การสำรวจผึ้งป่าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan 0 0 0 0
2018 การควบคุมทางชีววิธีของแมลงศัตรูที่ทำให้เกิดปมของสวนป่ายูคาลิปตัสในบริเวณลุ่มน้ำแม่โขง ; ความมั่นคงทางชีวภาพป่าไม้บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง หัวหน้าโครงการ USC Australia 1 0 0 0
2018 ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติต่อการลดประชากรของแมลงศัตรูกินใบสักในสวนป่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 0 0 0
2018 การเจริญเติบโตและพฤติกรรมของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการวางแผนการป้องกันและกำจัดตลอดระยะรอบตัดฟันสัก 30 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2017 การสำรวจผลผลิตและความหลากหลายเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการหมู่ไม้ในพื้นที่โครงการป่าในกรุง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2017 การสำรวจผึ้งป่าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่หลังการฟื้นฟูเหมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ SCG Ltd. 0 1 0 0
2015 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2014 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในสวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท. หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การควบคุมทางชีววิธีของแมลงศัตรูที่ทำให้เกิดปมของสวนป่ายูคาลิปตัสในบริเวณลุ่มน้ำแม่โขง หัวหน้าโครงการ Australina Government 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2013 ชีววิทยาการป้อนอาหารของนกแอ่นกินรังในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2012 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2012 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
2005 4. การศึกษาวิธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจาะหน่อไผ่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2004 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project 0 1 0 0