Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 5 6 0
  2018 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเขียวพาสเจอร์ไรซ์ หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาผลของวิธีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมหมูแผ่นกรอบเจเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2013 การปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2012 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 1 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 0 0
  2012 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2010 นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงสุขภาพด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2007 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 9 6 2 1
  2018 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนายกรัฐมนตรี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาส่วนผสมขนมอบปราศจากกลูเตนพร้อมใช้จากแป้งข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2017 การศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์-โครงการต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชงดื่มโภชนาการครบถ้วนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟินิกซ์ เมดิคัล เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2016 การทดสอบสภาวะฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาช์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 พัฒนาสูตรแป้งเค้กสำหรับ Free Food Allergen กึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรรวี เอียวประเสริฐ) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดขอน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0 0 0 0
  2016 พัฒนาผลิตพาสต้าปราศจากกลูเตนกลิ่นรสสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณรัตนะ นวกรรมิก) 0 0 0 0
  2015 การศึกษากรรมวิธีการผลิตสังขยาบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท หัวหน้าโครงการ บริษัท สุขุมพาณิชย์ จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาไทย Dairy-Free หัวหน้าโครงการ บริษัท โกลเบิลฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณรุจ วศินชัยพร) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาวิธีการผลิตมะพร้าวกะทิสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยมะพร้าวกะทิ จำกัด 0 0 0 0
  2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวจากพืชผักสมุนไพรในประเทศไทย ต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งคัพเค้กสำเร็จรูปในไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทมิตรนำชัยไรซ์ จำกัด 0 0 0 1
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ บริษัท เพ็ท อะราวด์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองรสชาติต่างๆ หัวหน้าโครงการ Thai Rich Beverage Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวในการพัฒนาแป้งชุบทอดสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุวัฒน์ โสภาศรีพันธ์) 0 0 0 0
  2013 การวิจัยเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง และแปรรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
  2012 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province หัวหน้าโครงการ JICA 0 0 0 0
  2012 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread หัวหน้าโครงการ United Nations University (UNU) 0 0 0 0
  2012 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2011 การเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวโดยกระบวนการทางชีวเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว ผู้ร่วมวิจัย Kirin Company Limited 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 2 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2005 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0