Person Image

  Education

  • ค.ด. ( การวัดและประเมินผลการศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ม. ( สถิติการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ. ( ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการวิศวกรรมการออกแบบการประเมิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สู่มาตรฐาน PISA-OECD ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 0 0 0
  2014 รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2014 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 8 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: สำหรับสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อรองรับการทดสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ:ด้านความรักชาติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 ประเมินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย ผู้ร่วมวิจัย สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน 0 0 0 0
  2016 ปัจจัยที่ส่งผลและพัฒนาการของระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง ๓ รอบ ของ สมศ. หัวหน้าโครงการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2016 โครงการเครือข่ายประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 ประเมินโครงการเครือข่ายประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาและติดตามผลการทดลองใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 3 0 0 0
  2014 ประเมินโครงการเครือข่ายประชาชนในชุมชนเมือง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2012 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 2 0 0 0
  2011 บทวิพากษ์วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2011 แรงจูงใจในการสะสมตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไปรษณีย์ฺไทยจำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการสร้างและพัฒนาแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0