Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Engineering), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
  • วศ.ม วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 9 0 0
  2020 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000) 0 2 0 0
  2019 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000 บาท) 0 0 0 0
  2016 ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาท่าเทียบเรือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2015 การลงทุนพัฒนาท่าเรือภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการตลาด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 การประเมินความเสี่ยงในการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 5 0 0