Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2542
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2549
  • สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2544
  • ป.ออ. (ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2024 การบำบัดน้ำบาดาลด้วยเทคนิคการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electrocoagulation : EC) และเทคนิคการลอยตัวของตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electro-Flotation :EF) หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็นไว โพลีคอนเซาท์แตนท์ แอนด์ เซอร์วิท จำกัด 0 0 0 0
  2023 พัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็มอา กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2023 โครงการชดเชยคาร์บอนและการให้การรับรอง ประเภทคาร์บอนเครดิต (Carbon credit) และคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ (Carbon footprint) หัวหน้าโครงการ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สท.สท.) 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบกำจัดฝุ่น pm2.5 และเชื้อก่อโรคในอากาศ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็มอา กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2023 การบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลที่มีการปนเปื้อน ฮอร์โมน,ยาปฏิชีวนะ หัวหน้าโครงการ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สท.สท.) 0 0 0 0
  2023 โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่นำมาใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็มอา กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2023 โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมเครื่องต้นแบบการบำบัดฝุ่น PM2.5 ชนิตประจุลบ หัวหน้าโครงการ บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 7 0 0
  2021 การเปลี่ยนแปลงของผงฝุ่นเขม่าดำและสภาพภูมิอากาศบริเวณใกล้ผิวดิน กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2020 โครงการวิจัยแหล่งกำเนิด PM2.5 และกลไกการเกิดฝุ่นทุติยภูมิบริเวณใกล้ผิวดินด้วยเทคนิคองค์ประกอบทางเคมีและสถานะทางอายุของฝุ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2015 สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชานเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน 0 0 0 0
  2015 สมบัติการดูดซับน้ำของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณชาลเมือง ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 โครงการแหลมผักเบี้ย ผู้ร่วมวิจัย ทุนจากโครงการแหลมผักเบี้ย 0 0 0 0
  2013 การผันแปรของอนุภาคแขวนลอยชีวภาพในบรรยากาศ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน 1 0 0 0
  2010 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองและสารอินทรีย์ระเหย จากอากาศภายในสำนักงาน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 3 4 0 0
  2010 การศึกษาปัจจัยด้านการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลของโรงสีข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 8 8 0 0
  2023 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท นาโน อินทรีย์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 ระบบปฏิบัติการรายงานผลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2019 อัตราการบำบัดน้ำเสียต่อต้นของต้นธูปฤาษีในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คลองหนึ่ง และคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 ศึกษากระบวนการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษากระบวนการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2016 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กเพื่อลดปัญหา มลพิษทางอากาศภายในอาคารบริเวณพื้นที่ที่มีความไวต่อการได้รับผลกระทบในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2013 พฤติกรรมของโอโซนในบรรยากาศจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน 0 0 0 0
  2010 Removal of polyvinyl alcohol (PVA)in waste water of continuous desizing process in dyeing textile factory หัวหน้าโครงการ บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 1 0 0 0
  2010 Recovery of inorganic salt compounds in wastewater of continuous dyeing process in dyeing textile factory หัวหน้าโครงการ บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 0 0 0 0
  2010 การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ(ขสมก.) หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 0 0
  2010 การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 0 0
  2010 ปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ PGM- FI ระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ 0 1 0 0
  2010 การประเมินสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่อัตราเร่งแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ 0 3 0 0
  2009 การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2008 การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ 0 0 0 0