Person Image

  Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 2 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีผลต่อการหยุดรถที่ทางม้าลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาตารางข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การประเมินระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหารจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สวพ.มก.ฉกส. 0 2 0 0
  2014 พฤติกรรมการขับขี่บนสภาพถนนที่ไม่คุ้นเคยระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 อัตราการเกิดการเดินทางของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การประเมินการสำรวจริมทางสำหรับการขนส่งสินค้าที่ด่านชายแดน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0