Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2538
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • ปร.ด. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 1 0 0
2019 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
2019 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
2018 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
2016 การควบคุมด้านชีววิทยาและการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังและอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics) 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2011 การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1 0 0