Person Image

  Education

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2538
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • ปร.ด. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2019 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
  2018 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
  2016 การควบคุมด้านชีววิทยาและการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังและอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics) 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1 0 0