โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 0 0 0
2018 การเขียนงานร่วมกันในภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
2017 Developing multiple competence in second language writing: A holistic approach หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 1 0 0 0
2017 Teaching reading for writing หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 0 0 0 0
2016 การใช้วิธีการสอนการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบบูรณาการในบริบทมหาวิทยาลัยไทย: ความคิดเห็นและปฏิกิริยาของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 1 0 0 0
2016 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 0
2015 การใช้วิธีการสอนการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบบูรณาการในบริบทมหาวิทยาลัยไทย: ความคิดเห็นและปฏิกิริยาของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 0
2012 โครงการวิจัยสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (สายวิชาศิลปศาสตร์ งบรายได้ปีงบประมาณ 2555 หมวดงบอุดหนุน) 0 0 0 0
2012 โครงการวิจัยการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (สายวิชาศิลปศาสตร์ งบรายได้ปีงบประมาณ 2555 หมวดงบอุดหนุน) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0