Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 1 0 0
  2023 การศึกษาความหลากหลายและการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบไวรัส nucleopolyhedrovirus (NPV) ในหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การลอกกาวเซอริซินจากเส้นไหมไทยด้วยโปรตีเอส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไม้และด้วงกระดิ่งทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 14 20 0 0
  2020 การพัฒนาอาหารเทียมไหมปลอดยาปฏิชีวนะสำหรับผลิตดักแด้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การวัดปริมาณแอนโทไซยานินและสารโพลีฟีนอลอื่นๆในหม่อน ที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้งและอุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2017 อาหารสุขภาพเสริมสารสกัดจากผลหม่อนและเซอริซินจากไหมสำหรับผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของแอนโทไซยานินในลูกหม่อนกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2013 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของผ้าไหมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ชีววิทยาของด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus DeGeer) เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานนิติกีฏวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคพืชและตรวจสุขภาพพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
  2009 การลอกกาวเซอริซินจากเส้นไหมไทยด้วยโปรตีเอส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน 0 0 0 0
  2007 นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไม้และด้วงกระดิ่งทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โรคของเจตมูลเพลิงแดงและประสิทธิภาพของสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนต่อการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การทดสอบความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อยพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหม่อนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2006 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนต่อการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 19 18 0 0
  2016 ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อการเจริญเติบโตในระยะต่างๆ ของไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาไข่ไหมสายพันธุ์ไทยที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 10 0 0 0
  2014 การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ Pioneer Hi-Bred International, Inc. 0 0 0 0
  2014 การหมักจุลินทรีย์ระดับไพลอตสเกลเพื่อการผลิตโปรติเอสสำหรับการลอกกาวไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2013 การประเมินผลกระทบของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่มีลักษณะต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และทนสารไกลโฟเซท(1507XNK603) และข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(1507) ที่มีต่อแมลงช้างปีกใส(lacewing, Mallada basalis) เมื่อกินเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ Pioneer Hi-Bred International, Inc. 0 0 0 0
  2013 โครงการประเมินผลการกินเพลี้ยอ่อนข้าวโพด( Rhipalosiphum maidis (Fitch))ของแมลงช้างปีกใส(Mallada basalis)(Walker)ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ Pioneer Hi-Bred International, Inc. 0 0 0 0
  2013 การประเมินความเสียหายของข้าวโพด(ที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม)จากการปล่อยหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis (Guenee) เข้าทำลาย ในสภาวะโรงเรือน หัวหน้าโครงการ Pioneer Hi-Bred International, Inc. 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไหมอีรี่โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 การขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างหลักสูตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 6 0 0
  2009 โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบู่ดำของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 6 0 0
  2006 การส่งเสริมและวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2006 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2005 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0