Person Image

  Education

  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.ด.(Ph.D) (Pharmaceutical Science)., Pharmaceutics Chang Mai University, ไทย, 2510
  • ป.ก.ส.(Certification of Quality Assurance Agriculture and Agro-Industrial) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 22 25 0 0
  2024 การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสารประกอบฟีนอลิกและ ฟลาโวนอยด์จากว่านพระฉิม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 กระบวนการสีเขียวเพื่อสกัดสารไมทราไจนีนจากกระท่อมด้วยตัวทำละลายดีฟยูเทคติกธรรมชาติ และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาหารและเครื่องสำอาง จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง KU Standard ข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสกัดแบบไม่ใช้ตัวทำละลายในการผลิต CBD full spectrum คุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2017 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพังกาหัวสุมดอกแดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การกักเก็บกากน้ำมันกาแฟอินทรีย์ด้วย Poly (lactic-acid) โดยเทคนิค Phase inversion emulsion เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การเพาะเลี้ยงเซลล์ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
  2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 (ไม่สนับสนุนตั้งแต่ปี 2554) การพัฒนาโอโซม/ไลโบโซมผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อการประยุกต์ในทางเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 (ไม่สนับสนุนตั้งแต่ปี 2554) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารประกอบฟีนอลิกที่สกัดจากของเหลือทิ้งในการแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสบู่ก้อนที่มีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 45 Project 11 38 5 1
  2023 การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตอนุพันธุ์ไฟโตแคนนาบีนอยด์บริสุทธิ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้สารละลายยูเทคติกธรรมชาติเพื่อการสกัดอนุพันธุ์ไฟโตแคนนาบีนอยด์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนจากพืชสู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตโยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและวัสดุดูดซับของเสียจากสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเศษเหลือสาหร่ายในกลุ่ม Caulerpa spp. ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2020 การสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพังกาหัวสุมดอกแดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
  2018 ชุดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางโดยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและจุลินทรีย์" ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มมูลค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 พัฒนาผลิตภัณฑ์เอสเซนต์บำรุงผิวหน้าผสมโปรตีนข้าวสำหรับผิวแพ้ง่ายและชะลอริ้วรอย หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 1
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตชาสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวิธีผลิตสารสกัดเห็ดถั่งเช่าในรูปแบบแคปซูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าน้ำกาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากว่านเพชรหึงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในเห็ดสด เห็ดแห้งและสารสกัดจากเห็ดด้วยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การกักเก็บกากน้ำมันกาแฟอินทรีย์ด้วย Poly (lactic-acid) โดยเทคนิค Phase inversion emulsion เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวสำหรับผู้สูงอายุที่มีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวก่ำที่ถูกกักเก็บในนีโอโซม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2015 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรัมทำความสะอาดเครื่องสำอางผสมนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวกักเก็บในนีโอโซม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2011 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารสกัดมะขามป้อมที่มีอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น ผู้ร่วมวิจัย โครงการส่งเสริมเครื่อง KUB-200สู่ชุมชน 0 0 0 0
  2011 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในการประเมินคุณภาพของโลชั่นน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขรำข้าวและโปรตีนรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2011 การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2008 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2008 การใช้โปรตีนรำข้าวเป็นสารให้ความชุ่มชื้นและสารทำให้ผิวเต่งตึงในผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาธูปหอมแบบกรวยและธูปไล่ยุงแบบแท่งจากน้ำมันและเศษเหลือแพทชูลีที่สกัดน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 3 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 45 Project 6 20 6 3
  2017 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด 0 0 0 3
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 1 0
  2017 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับเขากวางอ่อน(ชนิดแคปซูล) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 1 0
  2016 พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชันจากสารสกัดมะหาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประสะไพล(ชนิดแคปซูล) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บไขมันสกัดจากยางพาราในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 2 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 3 1 0
  2015 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ หัวหน้าโครงการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 พัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 1 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่าย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรของชาวไทยใหญ่และชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 1 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดสเปรย์ระงับกลิ่นกายและบำรุงผิวชนิดไม่อัดแก็ส หัวหน้าโครงการ บริษัท บี วัน เทค จำกัด BE ONE TECH CO., LTD. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็ก (นีโอโซน) หัวหน้าโครงการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การผลิตวัตถุดิบที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวและโปรตีนที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2013 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาตำรับสเปรย์ระงับกลิ่นและบำรุงผิวชนิดไม่อัดแก๊สสำหรับผู้ชาย หัวหน้าโครงการ บริษัท บี วัน เทค จำกัด 0 0 0 0
  2013 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
  2012 การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการสกัดสารจากชาเขียวอัลชัมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากชาเขียวพันธุ์อัลชัม สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในชุมชนตำบลขุนลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 0 0 0 0
  2012 การประยุกต์งานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ภาคโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากมะขามป้อมจากแหล่งปลูกที่ผ่านการคัดเลือกสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (ธุรกิจเครื่องสำอางจากผลมะขามป้อม) หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ (ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหม (สกว) วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์) 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 การให้บริการการอบรมและถ่ายทอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 2 0 0
  2006 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผมจากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ การออกแบบโมลสบู่และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2003 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2003 โครงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาดมและพิมเสนน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 0 0 0 0
  2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0