Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย
  • คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 1 0 0
  2018 การศึกษาเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาประสิทธิภาพของโลหะแม่ Al-5Ti –1B ในการปรับปรุงโครงสร้างของเศษของ อะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำมาหลอมใช้ใหม่ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเรือคาตามารานเซลล์แสงอาทิตย์ “Green KU SRC I” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0
  2014 ศึกษาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนเครื่องยนต์เรือ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water jet เหมาะสำหรับเรือความเร็วสูง หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนายานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 4 5 0 0
  2022 การพัฒนาเรือไฟฟ้าจัดเก็บวัชพืชน้ำ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2021 จ้างเหมาร่วมพัฒนางานทุ่นผลิตไฟฟ้าแบบ Oscillating Water Column ขนาด 100 วัตต์ (Proof of Concept) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยและพัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีกังหันน้ำแบบความเร็วไม่คงที่ขนาดเล็กสำหรับ กรณีศึกษาเขื่อนแก่งกระจาน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2020 โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง "ล้อ ราง เรือ" หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติภารกิจ นย. หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่น 10 กิโลวัตต์ หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากังหันลมสูบน้ำพร้อมทดสอบ หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสำหรับประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 1 0 0
  2011 การศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสำหรับเรือคาตามาราน หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ค จำกัด (TINDY) 1 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 2 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง ผู้ร่วมวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 2 0 0