Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • MSCE(Civil Engineering), University of Texas at Austin, U.S.A.
  • Ph.D.(Civil Engineering), Purdue University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 13 0 0
  2016 การยืดอายุความล้าของโครงสร้าง Orthotropic Steel Deck หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2015 การศึกษาความเสียหายของโครงสร้าง Orthotropic Deck หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ความคงทนของการยึดเกาะระหว่างวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยและคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้วิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การประเมินสมรรถนะเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพและที่ได้รับการเสริมกำลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 การจัดการวัฏจักรชีวิตของสะพานคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2007 การทำนายอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนด้วยข้อมูลการชั่งน้ำหนักยานพาหนะขณะเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ Weigh-In-MOtion ในการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและการประเมินการเสื่อมสภาพของทางหลวงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิเคราะห์หาปัจจัยและดัชนีชี้วัดการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 5 0 0
  2016 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้าน หัวหน้าโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงความเสียหายจากการล้าของโครงสร้าง Orthotropic Deck สะพานพระราม 9 หัวหน้าโครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2015 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0
  2012 โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2005 Fatigue Load Model for Steel Railway Bridges หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0