โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2023 การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเศษคอนกรีต ด้วยเศษพลาสติกเสริมเส้นใยแก้วเหลือทิ้ง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
2022 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบกำลังรับแรงของพื้นคอนกรีตไหลได้เสริมเส้นใยโพลีโพรพิลีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากวัสดุท้องถิ่นสำหรับนวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 14 18 0 0
2022 การพัฒนาระบบระบุจุดเสี่ยงสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยเซนเซอร์ในสมาร์ทโฟน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2020 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 4 3 0 0
2018 อิทธิพลของเหล็กหนวดกุ้งที่มีต่อพฤติกรรมของการรับแรงนอกระนาบที่เกิดจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การกัดกร่อนอีกครั้งของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการซ่อมแซมด้วยวิธีต่างๆ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2 0 0
2013 ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมด้วยวิธีความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2012 พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วย CFRP หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการดึงคลอไรด์ด้วยไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การศึกษาการลดคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2006 การวิเคราะห์หาปัจจัยและดัชนีชี้วัดการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 11 0 0
2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 6 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวงชนบท 0 1 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
2015 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโครงสร้างและพัฒนาคู่มือการตรวจสอบประเมินความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงชนบท หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 4 0 0
2011 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2009 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
2008 การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 4 0 0
2007 การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าเพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
2006 การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0