Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ศศ.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 11 5 1 0
  2014 การพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา หัวหน้าโครงการ งบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0
  2014 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0
  2014 ความต้องการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0
  2013 ผลของโปรแกรมการฝึกแรงต้านร่วมกับการฝึกไฮพ็อคเซียที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายและอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 องค์ประกอบความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น : ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0 0 0
  2012 รูปแบบการออกกำลังกายและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กอ้วน ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0 0 0
  2011 รูปแบบสรีรจิตวิทยาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยขณะทำการพัตต์ และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 4 1 0 0
  2014 ลักษณะสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย ที่ปรึกษาโครงการ กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2 0 0 0
  2005 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2 1 0 0