Person Image

  Education

  • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ เงินวิจัยจากวิชาปัญหาพิเศษ 0 0 0 0
  2013 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งศรีราชา จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2014 ระบบเฝ้าระวังและทำนายการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพื่อการผลิตน้ำประปา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0