Person Image

  Education

  • Ph.D.(Mechanical and Aeronautical Engineering) , University of California, Davis , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 8 34 0 0
  2017 โครงการศึกษาการสึกหรอของล้อรถโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การออกแบบสร้างอุปBกรณ์ชุดแขนวัดรูปทรงหน้าตัดรางBS100A ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2016 การสำรวจและศึกษาคุณลักษณะของขยะชุมชนเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิงทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมีความร้อน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนโครงการวิจัยหน้าใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการตอบสนองของล้อและรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2013 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของรถขนสินค้าเมื่อมีการปรับปรุงระบบกันสะเทือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันปั่นไฟขนาดเล็ก โดยวิธีการควบคุมย้อนกลับเชิงปริมาณ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 28 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 2 4 0 0
  2020 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 หัวหน้าโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2018 ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงแข็งด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลทรีทเม้นท์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ผู้ร่วมวิจัย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2016 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกมาตรการการจัดการของเสียและน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถตามมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ หัวหน้าโครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
  2015 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2015 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำพัฒนาทักษะศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผาให้กับหมู่บ้านที่เป็นเครือข่าย หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2015 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองแบบครบวงจรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ จังหวัดปทุมธานี 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หัวหน้าโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) อ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน อ่างเก็บน้ำห้วยชนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีซีพีจี จำกัด 0 1 0 0
  2014 โครงการศึกษาออกแบบระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2014 โครงการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำ (พลังงานทางเลือก) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 2 0 0
  2013 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขารถไฟความเร็วสูงและระบบราง หัวหน้าโครงการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2010 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 Rapid Prototype Controller of Diesel-Dual-Fuel Engine in Commercial Pick-up Truck ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2007 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0