Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • M.S. (Industrial Engineering), Auburn University, U.S.A., 2538
  • Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 3 0 0
  2020 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000) 0 1 0 0
  2018 การแก้ปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาดด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสองระดับ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลเชิงพื้นที่และการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยเทคนิควิธีฮิวริสติกส์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การดัดแปลงขั้นตอนวิธีฮิวริสติกส์ สำหรับการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งหลายประเภทภายใต้กรอบเวลา ในการส่งสินค้าแบบมีหลากหลายชนิด: กรณีศึกษาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาขั้นตอนวิธีเชิงทนทานสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลาและรถหลายขนาด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 4 12 0 0
  2019 โครงการยกระดับและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ตามกรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หัวหน้าโครงการ กรมบังคับคดี 0 0 0 0
  2017 โครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 แลแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ องค์การขนส้งมวลชนกรุงเทพ 0 0 0 0
  2016 โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนา Application เพื่อจัดหาหมวดหมู่และเรียกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Mobile Devices หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งด้านการจราจรและขนส่ง หัวหน้าโครงการ สำนักจราจรและขนส่ง 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาสื่ออิเล้กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียโรงเรียนมาตรฐานสากกล (World Class School) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) ตามหลักสูตรแถนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตและการออกแบบกระบวนการผลิต หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2013 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตชุดประกอบหัวอ่าน หัวหน้าโครงการ Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. 0 2 0 0
  2013 การวัดค่าแกรมโหลด (GL) โดยไม่สัมผัสส่วนพื้นผิว Air Bearing ผู้ร่วมวิจัย Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. 0 1 0 0
  2012 การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2012 โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 1 5 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนความต้องการวัสดุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0