Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), University of Wisconsin-Madison
  • M.S. (Food Science), University of Wisconsin-Madison
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 7 4 0 0
  2019 แนวคิดการสร้างเศรษฐศาสตร์คุณค่าจากแหล่งโปรตีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2019 โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 โครงการการสร้างระบบศูนย์น้ำนมแพะดิบต้นแบบและห้องผลิตนม, ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะต้นแบบมาตรฐาน GMP ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2006 การใช้วิธีการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพเพื่อกระบวนการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2006 การออกแบบเครือข่ายสายโซ่อุปสงค์ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร : กรณีศึกษาการผลิตโปรตีนจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 8 25 0 0
  2018 การออกแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร : มาตรฐานและหลักคิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 3 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผลไม้สดไทยด้วยเทคโนโลยีการสร้างเจล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วีแอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาโซ่อุปทานการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ในประเทศเพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 1 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 1 3 0 0
  2015 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2014 การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 6 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 5 0 0
  2013 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2013 การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารสำเร็จรูปประเภทฮาลาลของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์นำและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2011 การจัดทำแนวทางปฎิบัติสำหรับกระบวนการชักตัวอย่างข้าวเพื่อการควบคุมมาตราฐานสินค้าไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2011 ศึกษาแนวทางปฏิบัติการชักตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2010 โครงการการกำหนดค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์ในผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 Awareness Raising Program on Current Trends in the Processed Food Market and their Implications for Small and Mediun Thai Food Processors หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 1 0 0
  2010 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2009 การจัดทำกลยุทธ์การเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipt) ในตลาดจริง (Cash market) และการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures market) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 1 0 0
  2008 การจัดทำระบบจัดการคุณภาพโดยการเพิ่มความเชื่อมั่นจากสายการผลิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการพัฒนาหลักการสร้างวิธีการชักตัวอย่างตามหลักสากลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การใช้ชุดทดสอบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร หัวหน้าโครงการ Morinaga Institute of Biological Science, Inc. 1 0 0 0
  2008 แนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ในตลาดจริง (Cash Market) และนำมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 0 0 0 0
  2007 การใช้ชุดทดสอบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร-การวัดความเข้าใจของกลุ่มผู้บริโภคไทยในด้านอาหารก่อให้เกิดการแพ้ หัวหน้าโครงการ Morinaga Institute of Biological Science, Inc. 0 1 0 0
  2006 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0