Person Image

  Education

  • Ph.D., University of Pitsburgh, สหรัฐอเมริกา, 2543
  • M.S., University of Pittsburgh, USA, 2539
  • M.S., McGill University, แคนาดา, 2534
  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 5 0 0
  2014 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2011 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการร้านอาหารสหโภชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การใช้แบบจำลองเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 7 32 0 0
  2020 Realization of higher value added of agricultural products in ASEAN countries through development of effective cold chain: Cold Chain in Thailand ผู้ร่วมวิจัย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 0 0 0 0
  2019 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ประสานงาน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 การสร้างมูลค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 4 0 0
  2015 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 1 0 0
  2014 การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 6 0 0
  2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 5 0 0
  2013 การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 4 0 0
  2013 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ภาวะการตลาดบรรจุภัณฑ์ในระบบห่วงโช่อุทานอาหารแช่เย็นแช่เข็ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอกชน 0 0 0 0
  2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 4 0 0
  2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขัน Supply chain champion ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2009 การศึกษาความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทย ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2007 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารประเภทกุ้งแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการก่อโรค หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2006 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2004 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0